Původní pravidla soutěže

Pravidla spotřebitelské soutěže – Flexodon C 800

(dále jen „soutěž“)

1. Organizátorem soutěže je společnost BETTER MARKETING, s.r.o., sídlem Vinohradská1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, DIČ: CZ26964732, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136761(dále jen „organizátor“).

Zadavatelem soutěže je společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 18824706, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1132 (dále jen „zadavatel“).

2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu prodeje doplňku stravy Flexodon C 800 – doplněk stravy. Ambasadorem soutěže je cestovatel a horolezec Jan Trávníček.

3. Soutěž bude probíhat v termínu od 8. května 2017 00:00:00 hod. do 30. června 2017 23:59:59 hod. na území celé České republiky(dále jen „doba trvání soutěže“) (dálejen „místo konání soutěže“).

4. Účastnit soutěže se může pouze spotřebitel – fyzická osoba starší 18-ti let, plně svéprávná, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní dále uvedené podmínky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

5. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:

  • v době trvání soutěže a místě konání soutěže zakoupí alespoň jedno balení výrobku Flexodon C 800- doplněk stravy, s tím, že je nerozhodné, zda nákup učiní v kamenných prodejnách (lékárnách) nebo na eshopu; a
  • zaregistruje se do soutěže prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách soutěže www.flexodon.cz/soutez.V rámci registrace je účastník povinen vyplnit do registračního formuláře své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, a prohlášení účastníka, že splňuje podmínky soutěže, zavazuje se je dodržovat a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Každý soutěžící je povinen v rámci této registrace nahrát i (scan, fotografii) dokladu o koupi výrobku Flexodon C 800 – doplněk stravy (účtenku, fakturu prokazující provedení nákupu příslušného výrobku v době a místě konání soutěže) a tento pečlivě uschovat za účelem prokázání nákupu a oprávněnosti jeho účasti v soutěži.Registraci do soutěže je možné provést nejpozději do uplynutí doby trvání soutěže.
  • Soutěžící se může registrovat do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho jedinečná e-mailová adresa a doklad o nákupu. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

6. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za technické chyby související se soutěží, a to zejména s online registrací, tj. zejména výpadky sítě a poruchy technických zařízení, či doručování informativních e-mailů a výher.

7. Výhrami v soutěži jsou:

  • 1 – 3 cena – 12 měsíční kůra Flexodon C 800- doplněk stravy –12 balení produktu Flexodon C 800 – doplněk stravy
  • Výherci 1 – 3 ceny se také mohou účastnit workshopu s ambasadorem Janem Trávníčkem (termín a místo bude organizátorem upřesněno, výherce si jej nemůže zvolit)
  • 4 -10 cena – 6 měsíční kůra Flexodon C 800 – doplněk stravy –6 balení produktu Flexodon C 800- doplněk stravy
  • Výherci 4 – 10 ceny se také mohou účastnit workshopu s ambasadorem Janem Trávníčkem (termín a místo bude organizátoremupřesněno, výherce si jej nemůže zvolit)
  • 11 – 49 cena – 3 měsíční kůra Flexodon C 800 – doplněk stravy –3 balení produktu Flexodon C 800 – doplněk stravy + 1x vstup pro 2 osoby na 3D projekci resp. seminář / přednášku ambasadora Jana Trávníčkave vybraných městech (seznam měst a termín uskutečnění bude organizátorem upřesněn, výherce si jej nemůže zvolit)
  • 50 – 100 cena – měsíční kůra Flexodon C 800 – doplněk stravy – 1 balení produktu Flexodon C 800 – doplněk stravy.

8. Organizátor vylosuje ze všech řádněa úplně zaregistrovaných soutěžících, splňujících pravidla této soutěže100 výherců, kteří vyhrávají příslušnou cenu, s tím že výherci budou losování postupně od výherce 1 ceny až po výherce 100 ceny (viz výše). Losování proběhne nejpozději do 31.7.2017, přičemž přesné datum slosování bude zveřejněno na webových stránkách soutěže www.flexodon.cz/soutez. Výhry budou losovány ambasadorem soutěže Janem Trávníčkem, o slosování bude pořízen písemný záznam.

9. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách soutěže www.flexodon.cz/soutez, s čímž soutěžící svou účastí v soutěži projevuje svůj souhlasa zároveň každý výherce bude do pěti pracovních dnů od slosování informován informační zprávou o výhře na svůje-mail, který zadal při registraci do soutěže.Organizátor ani zadavatel neodpovídá za to, pokud informativní e-maily budou ukládány (tzv. padat) do spamové či nevyžádané pošty soutěžícího. Soutěžící odpovídá za kontrolu pošty i v tomto rozsahu.

10. Účastník je povinen nejpozději do 15. srpna 2017 24:00 hod., doručit organizátorovi e-mailovou odpověď na předmětný informační e-mail o výhře, kde je zároveň povinen uvést svou poštovní adresu na území České republiky, na kterou mu má být zaslána výhra.Výhra bude každému výherci odeslána na adresu, kterou uvedl v odpovědním e-mailu, nejpozději do 30. září 2017. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

11. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora nebo zadavatele, či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou kontaktní adresu, propadá tato výhra zadavateli soutěže.

12. Účastí v soutěži dává každý soutěžící, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů, v rozsahu uvedeném v těchto pravidel, a to jména, příjmení, e-mail, a případně i kontaktní adresa,zadavatelem soutěže, resp. společností Angelini Pharma Česká republika s. r. o., se sídlem: Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 18824706, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a dále pak pro marketingové účely zadavatele tj. nabízení obchodu a služeb společnosti Angelini Pharma Česká republika s. r. o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány správcem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. i zpracovatelem, jímž je organizátor soutěže BETTER MARKETING, s. r. o., IČ: 26964732, a případně i další dodavatelé zajištující pořádání této soutěže a výše uvedené marketingové aktivity. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11,12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo na opravu poskytnutých údajů, jejich likvidaci, žemá právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu zadaných osobních údajů a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat soutěžící stížnost.

13. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže a společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

14. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora a zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

15. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od všech soutěžících předložení originálů všech soutěžní dokladů o koupi (účtenek, faktur), s nimiž se účastnili soutěže, a to ve lhůtě stanovené organizátorem, za účelem kontroly řádnosti účasti v soutěži či prokázání nároku na výhru. Pokud soutěžící řádně nepředloží organizátorem vyžádaný originál soutěžního dokladu o koupi (účtenku, fakturu) (v celistvém, čistém stavu, s čitelnými údaji) v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na výhru a organizátor je oprávněn dle svého uvážení rozhodnout o dalším postupu (vč. např. přidělení výhry náhradníkovi).

16. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

17. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch zadavatele soutěže.

18. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor je po dohodě se zadavatelem soutěže oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.flexodon.cz/soutez.

19. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

20. Pravidla účastníků soutěže jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.flexodon.cz/soutez.

V Praze dne 8. 5. 2017

BETTER MARKETING s.r.o.